Tekirdağ Şafak Gazetesi

Kira Gelirleri Olanların Dikkatine

Kira Gelirleri Olanların Dikkatine
Hüseyin Bilgin( [email protected] )
04 Mart 2019 - 14:10

Mart ayı ile birlikte kira geliri elde edenler için beyan dönemi başlıyor. Türkiye genelinde yüz binlerce hatta milyonlarca gayrimenkul sahibini ilgilendiren beyan dönemi bir mart itibarıyla başlayacak. Gayrimenkul Sermaye İradı sahibi mükelleflerin kira gelirlerini elde ederken dikkat etmesi gereken birçok husus bulunmaktadır.

Kira Geliriniz İstisna Haddinin Altındaysa Ne Olur?

Binaların mesken olarak kiraya verilmesinden bir takvim yılı içinde elde edilen hasılatın 5.400,00 lirası gelir vergisinden müstesnadır. (2019 yılı için belirlenen istisna tutardır.) Yani konutlarını kiraya verenlerin yıllık kira geliri 5.400,00-TL’yi aşmadığı takdirde beyanname vermesine gerek bulunmamaktadır. Burada dikkat edilmesi gereken husus istisna sadece konut kira gelirlerine uygulanacaktır. Yani iş yeri kira geliriniz varsa bu istisna uygulanmaz.

Birden Fazla Konutta İstisna Uygulanır Mı?

Hayır. Birden fazla konuttan elde edilen gelirlerin toplamına tek bir konut istisnası 5.400,00-TL uygulanır.

Götürü Gider Yöntemi Mi Yoksa Gerçek Gider Yöntemi Mi Avantajlı?

Mükellefler tarafından iki yöntemden biri seçilebilecektir. Ancak götürü gider uygulamasını seçenler 2 yıl geçmedikçe bu yöntemden dönemiceklerdir. Mükelleflerin özel durumlarına göre bir gider yöntemi seçmeleri uygun olacaktır. Aşağıda sıraladığım durumlar söz konusuysa mükellefler gerçek gider yöntemini seçmesi daha avantajlı olacaktır:

 • Kiraya veren tarafından ödenen aydınlatma, ısıtma, su ve asansör giderleri söz konusuysa,
 • Kiraya verilen malların idaresi için yapılan ve gayrimenkulün ehemmiyeti ile mütenasip olan idare giderleri varsa,
 • Kiraya verilen mal ve haklara müteallik sigorta giderleri varsa,
 • Kiraya verdiğiniz konutu, son 5 yıl içinde satın aldıysanız,
 • Kiraya verdiğiniz evi veya işyerini, banka kredisi kullanarak satın aldıysanız,
 • Kiraya verilen mal ve haklar için vergi, resim, harç ve şerefiyeler ödenmişse, kiraya verenler tarafından ödenmiş olmak şartıyla belediyelere ödenen harcamalara iştirak payları mevcutsa,
 • Kiraya verilen mal ve haklar için ayrılan amortismanlar,
 • Kiraya verenin yaptığı onarım giderleri mevcutsa,
 • Kiraya verilen mal ve haklara ait bakım ve idame giderleri söz konusuysa,
 • Evini kiraya veren kendisi de kiracıysa,
 • Kiraya verilen mal ve haklarla ilgili olarak sözleşmeye, kanuna veya ilama istinaden ödenen zarar, ziyan ve tazminatlar söz konusuysa,

Gerçek Gider yöntemini seçmek avantajlı olabilir. Bu yöntemi seçen mükellefler, yaptıkları giderlerle ilgili belgeleri ilgili bulundukları yılı takip eden yıldan başlayarak 5 yıl süresince saklamaları ve vergi dairesince istendiğinde ibraz etmeleri gerekmektedir.

Yukarıda saydığımız durumlar bulunmuyorsa Götürü Gider yöntemini seçilebilir. Götürü gider yöntemini seçen mükellefler, %15’i oranındaki götürü gideri indirebileceklerdir. Götürü gider oranı, 1/1/2017 tarihinden itibaren elde edilen kira gelirlerine uygulanmak üzere hasılatın % 15’i olarak belirlenmiştir.

Hem İşyeri Hem Konut Kirası Olanlar

2019 yılında; konut kirasının, istisna tutarını (5.400,00-TL’yi) aşan kısmı ile işyeri kirasının brüt tutarı, 40 bin TL’yi aşıyorsa hem konut hem de işyeri kiraları beyan edilecek.
Toplam kira, 40 bin TL’yi aşmıyorsa, sadece konut kira gelirleri beyan edilecek.

Eviniz Hisseli İse Beyan Nasıl Olur?

Kira geliri elde ettiğiniz gayrimenkuller hisseniz oranına göre kira gelirleri hesaplanıp beyan edilmelidir. Ayrıca hisse sahipleri ayrı ayrı 5.400,00-TL’lik konut istisnası uygulanabilecektir. Kira alınan ev iki kişiye (örneğin, karı-kocaya) aitse, her ikisi de 5.400,00-TL’lik istisnadan ayrı ayrı yararlanabilir.

Kentsel Dönüşüm Projeleri Kapsamında Gayrimenkul Sahiplerine Yapılan Kira Yardımları Nedeniyle Gayrimenkul Sahipleri Beyanname Verecek Mi?

Kentsel dönüşüm projeleri kapsamında gayrimenkul sahiplerine yapılan kira yardımları kira bedeli olarak kabul edilmeyeceğinden Gayrimenkul Sermaye İradı olmaz. Yani vergilendirilmez.

Memleketi Terk edecekler veya ölüm Halinde Kira Gelirinin Beyanı Nasıl Olur?

Takvim yılı içinde ülkeyi terk edenler, yurt dışına çıkma tarihinden önceki 15 gün içinde beyanname vermek zorundadırlar.

Ölüm halinde ise beyanname ölüm tarihinden itibaren 4 ay içinde mirasçılar tarafından verilir.

Beyannamenin Verilme Zamanı Ve Yeri

Mükelleflerin, 1 Ocak 2018 – 31 Aralık 2018 dönemine ait beyana tabi gayrimenkul sermaye iradı gelirleri için 01-25 Mart 2019 tarihleri arasında beyannamelerini vermeleri gerekmektedir.

Beyanname; kayıtsız (adi) posta ile gönderilmiş veya özel dağıtım şirketleri tarafından getirilmiş ise vergi dairesi evrak kayıt tarihinde, kayıtlı posta (Taahhütlü, Acele Posta Servisi, Kurye vb.) ile gönderilmiş ise zarfın üzerine PTT tarafından tatbik edilen kabul tarihinde verilmiş sayılır.

Hazır Beyan Sisteminde* ise kira beyannamesi elektronik ortamda onaylandığı anda beyanname verilmiş sayılır. (*Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanarak internet ortamında mükelleflerin onayına sunulduğu bir sistemdir.)

Kira Geliri Elde Edildiği Halde Beyanname Verilmemesi Veya Eksik Beyan Edilmesi

2019 yılı için 5.400,00-TL’lik konut istisnasından yararlanılamaz. Ancak, idarece herhangi bir tespit yapılmadan önce, süresinde beyan edilmeyen veya süresinde verilen beyannamede yer almayan konut kira gelirlerini, süresinden sonra verilen beyanname ile beyan edenler söz konusu istisnadan yararlanabilirler.

Kira Gelirlerinin Vergisi Nerelere Ödenir?

Beyanname üzerinden hesaplanan gelir vergisi MART ve TEMMUZ aylarında olmak üzere iki eşit taksitte ödenir. Hesaplanan vergi;

• Mükellefin bağlı bulunduğu vergi dairesine,

• Bağlı olunan vergi dairesindeki hesabın bildirilmesi şartıyla diğer vergi dairelerine,

• Elden ya da internet bankacılığını kullanarak anlaşmalı bankalara,

• www.gib.gov.tr adresinden anlaşmalı bankaların banka kartları ve kredi kartları ile ödenebilir.

UZAY YAYINCILIK LTD. ŞTİ. AİTTİR Mobil Site