Tekirdağ Şafak Gazetesi

Yurt İçi Ve Yurt Dışı Varlıkların Ekonomiye Kazandırılması (Varlık Barışı)

Yurt İçi Ve Yurt Dışı Varlıkların Ekonomiye Kazandırılması (Varlık Barışı)
Hüseyin Bilgin( [email protected] )
21 Ekim 2019 - 11:12

Gerçek ve tüzel kişilerin, yurt dışında bulunan varlıklarını Türkiye’ye getirerek ekonomiye kazandırmaları veya gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin yurt içinde bulunan ancak kanuni defter kayıtlarında yer almayan varlıklarını vergi dairesine beyan ederek kanuni defter kayıtlarına almalarına yönelik yeni düzenlemeler yapılmıştır. Bu düzenlemelere göre bildirilen veya beyan edilen varlıklar nedeniyle hiçbir şekilde vergi incelemesi ve vergi tarhiyatı yapılmayacaktır. Bu durum hem ekonomimize hem de mükelleflere pozitif avantajlar sağlamaktadır. Peki, bu Varlık Barışı neleri kapsamaktadır özetle bunun üzerinde duralım.
Varlık Barışı kapsama giren varlıklar nelerdir?
Gerçek ve tüzel kişilere ait; yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları ile yurt içinde bulunan; para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları ve taşınmazlar varlık barışı kapsamına girmektedir.
Yurt dışında bulunan varlıklar ne zamana kadar ve nereye bildirilecektir?
Varlıkların yurda getirilmesinden maksat; varlıkların fiziki olarak Türkiye’ye getirilmesi veya bu varlıkların Türkiye’deki banka veya aracı kurumlarda açılacak bir hesaba transfer edilmesidir. Fiziki olarak Türkiye’ye getirilmesi veya aracı kurumlarda açılacak bir hesaba transfer edilmesi mümkün olmayan menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarının aracı kurumlara bildirilmesi gerekir.
En son 31.12.2019 tarihine kadar Türkiye’deki banka veya aracı kurumlara bu varlıklarını bildiren gerçek ve tüzel kişiler, söz konusu varlıkları serbestçe tasarruf edebileceklerdir. Yani herhangi bir vergi incelemesi ve vergi tarhiyatı yapılmayacaktır. Sadece banka ve aracı kurumlar, kendilerine bildirilen varlıklara ilişkin olarak %1 oranında hesapladıkları vergiyi, bildirimi izleyen ayın on beşinci günü akşamına kadar vergi sorumlusu sıfatıyla bağlı bulundukları vergi dairesine beyan ederek ödeyecektir. Banka veya aracı kurumlardan, bildirime konu edilen varlıklara ilişkin olarak vergi dairelerince herhangi bir belge istenilmeyecektir. Bu bildirimlerin, yetkili kılınmış vekiller veya kanuni temsilciler tarafından da yapılabilmesi mümkündür.
Yurtiçinde bulunan varlıklar ne zamana kadar ve nereye bildirilecektir?
Gelir veya kurumlar vergisi mükellefleri sahip oldukları ve Türkiye’de bulunan, ancak kanuni defter kayıtlarında yer almayan varlıklarını, 31.12.2019 tarihine kadar gelir veya kurumlar vergisi yönünden bağlı oldukları vergi dairelerine beyan ederek bu varlıkları serbestçe tasarruf edebileceklerdir. Bu varlıklar 31.12.2019 tarihine kadar işletme kayıtlarına dâhil edilebilecektir.
Yurt İçi Varlıkların Beyanı Üzerine Hesaplanan Vergi Nasıl Ödenir?
Vergi dairelerine beyan edilen yurt içi varlıkların değerleri üzerinden vergi dairelerince %1 oranında vergi tarh edilecektir. Bu şekilde hesaplanan vergi, tarhiyatın yapıldığı ayı izleyen ayın sonuna kadar mükelleflerce ödenecektir.
Bildirim ve beyanlara istinaden tahakkuk eden verginin vadesinde ödenmemesi veya diğer şartların yerine getirilememesi durumunda, vergi aslı gecikme zammı ile birlikte 6183 sayılı Kanun uyarınca takip ve tahsil edilecektir. Ayrıca, bildirim veya beyanlar nedeniyle tahsil edilen vergiler red ve iade edilmeyecektir.
Düzenleme İle Getirilen Avantajlar Nelerdir?
Düzenleme kapsamında, yurt dışında bulunan varlıkların Türkiye’ye getirilmesi veya yurt içindeki varlıkların işletme kayıtlarına dâhil edilmesi halinde;
-Bu varlıklar vergiye tabi dönem kazancının tespitinde dikkate alınmayacak,
-Vergi incelemesi ve tarhiyatı yapılmayacaktır.
İşletme kayıtlarına dâhil edilen varlıkların kurumlar vergisi mükellefleri tarafından ortaklara dağıtılması durumunda;
-Kâr dağıtımına bağlı stopaj yapılmayacak,
-Gerçek ve tüzel kişi ortaklar tarafından elde edilen bu tutarlar vergilendirilmeyecektir.
Ayrıca, işletmeye dâhil edilen varlıklar kurumlar için dağıtabilir kazancın tespitinde dikkate alınmaksızın işletmeden çekilebilecektir.
Bildirilen veya beyan edilen varlıklar nedeniyle vergi incelemesi ve vergi tarhiyatı yapılmaması için neler yapılmalıdır?
Bildirilen veya beyan edilen varlıklara ilişkin tarh edilen verginin vadesinde ödenmesi, bildirilen varlıkların, bildirimin yapıldığı tarihten itibaren üç ay içinde Türkiye’ye getirilmesi, Türkiye’deki banka veya aracı kurumlarda açılacak bir hesaba transfer edilmesi veya 19.7.2019 tarihi itibarıyla kanuni defterlerde kayıtlı olan kredilerin en geç 31.12.2019 tarihine kadar kapatılmasında kullanılması gerekmektedir.
Değerlendirme
Ülkemiz ekonomisini güçlendirecek, reel sektörü rahatlatacak yeni vergi düzenlemelerine her zaman ihtiyaç hasıl olmuştur. Tam da bunun üzerine maliye politikası devriye girerek varlık barışı çıkarılmıştır. Tabi ki insanlar ellerindeki kaynakları bir anda ekonomiye kazandırmakta çekinebilmekteydiler. Çünkü kayıt dışı olan bu kaynaklar kayıtlı hale geldiğinde vergilendirilecekti ve mükellefler vergi ödemek zorunda kalacaklardı. Bunun için insanlara bu konuda her türlü güvence verilmeli ve para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları ile taşınmazlarını sisteme dâhil etmeleri teşvik edilmeliydi. Yani kaynakların varlık barışı kapsamında ekonomimize kazandırılması için bazı teşvikler gerekiyordu. Varlık barışı da gerekli teşvikleri sağlayarak çıkarılan bir kanundur. Vergi incelemesi ve vergi tarhiyatı yapılmadan insanlarımızın ellerindeki kaynakları ekonomiye kazandırmaları hem kendilerine hem de ülkemize faydalı olacağı düşüncesindeyim
“Soru ve Görüşleriniz İçin İletişim Adresi:
[email protected]

UZAY YAYINCILIK LTD. ŞTİ. AİTTİR Mobil Site